PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

ředitelka Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů Brno

Pod záštitou NCO NZO vzniká nově Koncepce porodní asistence

V Brně se 16. ledna pod záštitou ředitelky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) PhDr. Mgr. Michaely Hofštetrové Knotkové a z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR sešla nově vytvořená pracovní skupina složená z porodních asistentek – zástupkyň profesních organizací České komory porodních asistentek a Unie porodních asistentek, vysokých škol a poskytovatelů péče. Pracovní skupina začala pracovat na Koncepci porodní asistence, která dosud v Česku chybí. Koncepce vychází především ze strategických dokumentů Zdraví 2030 a Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030. Její vznik přehledněji vymezí profesi porodní asistentky v systému zdravotní péče a napomůže jejímu dalšímu rozvoji. Těšíme se na konstruktivní spolupráci a pozitivní posun v regulaci profese porodní asistentka.